Husordensregler for Bølerskogen Borettslag

 1. Husordensregler

Husordensreglene utgjør det regelverk som gjør at det skal være trivelig å bo i borettslaget. Reglene er til for å holde ro og orden i borettslaget og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre. Alle andelseiere /beboerne må derfor sette seg inn i og følge husordensreglene. Med andelseier forstås den som hos USBL står oppført som eier av den enkelte andel.

a) Ansvar/plikter
Borettslaget er andelseiernes eiendom. Andelseierne er i fellesskap økonomisk ansvarlig for at eiendommen blir holdt i best mulig stand og at det ikke sløses med vanne og elektrisitet til ytre bruk eller andre verdier til felles formål.Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseier plikter å følge husordensreglene, og andre gjeldende regler, og er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for og overholdt av husstanden/leieboere og andre som gis adgang til borettslaget. Ved vesentlig mislighold av husordensreglene, og etter advarsel fra borettslaget, kan borettslaget pålegge eieren å selge boligen (se punkt lb). Som vesentlig brudd regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe eller sjenanse for andre.
Andelseier plikter å gjøre seg kjent med, og rette seg etter, alle instrukser som er utarbeidet for borettslaget for å opprettholde ro og orden og beskytte eiendommen. De påbud som gis av styret skal etterkommes.

b) Salgspålegg
Andelseieren må alltid påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ubehageligheter eller sjenanse/ulempe for andre andelseiere. Andelseier er ansvarlig for å påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet slik at vann-/ avløpsrør ikke fryser og at alle avtrekksventiler holdes åpne for å unngå kondens/ soppskader

2. Bruk av leiligheten

Andelseieren må alltid påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ubehageligheter eller sjenanse/ulempe for andre andelseiere. Andelseier er ansvarlig for å påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet slik at vann-/ avløpsrør ikke fryser og at alle avtrekksventiler holdes åpne for å unngå kondens/ soppskader.

3. Ro

a) Nattero
Enhver andelseier har krav på nattero fra kl. 23:00-07:00. Det oppfordres til at skal det råde en viss kveldsro fra kl. 19:30-23:00.

 

b) Oppussings-/ håndverksarbeid
Håndverksarbeid som medfører støy i leiligheten kan utføres på følgende tidspunkter:

 • Hverdager: kl. 07:00-19:30
 • Lørdag: kl. 10:00-18:00
 • Søn-/merke-/røde dager: ikke tillatt

Ved støyende oppussing skal naboer varsles. Ekstra støyende oppussing, som f.eks. pigging, skal skje mellom 08:00 (Lør. 10:00)-16:00. Det henvises ellers til «Ordensregler for oppussing av leiligheter». Ved særskilte tilfeller av oppussing kan dispensasjon ift. klokkeslett gis av styret.

c) Bruk av medier
Ved bruk av musikk, radio, TV m.m. må det tas hensyn til andre andelseiere da det er svært lytt mellom leilighetene. Etter kl 23:00 må lyden dempes kraftig.

d) Instrumenter
Bruk av musikkinstrumenter/sang er tillatt fra innen sanune tid som oppussing (se pkt. 3b). Instrumenter skal brukes med demping, mute, hodetelefoner m.m. der det er mulig. Forsterkere er ikke tillat uten bruk av hodetelefoner. Den som vil drive musikk-/sangundervisning må avtale dette med styret.

e) Annen støy
Det må tas hensyn til naboer ved ikke å smelle i dørene. Hvis en leieboer sjeneres av støy fra andre leiligheter er det forbudt å vis misnøye ved å banke i tak, gulv, radiatorer, rør etc. Klage må rettes til den støyende leieboeren ved direkte henvendelse eller til styret hvis direkte klage ikke når fram (se pkt. 4). Ved selskapeligheter må det tas hensyn til naboene, da spesielt etter kl. 23:00. Gi et nabovarsel i forkant av slike hendelser. Unngå ellers unødig støy i leilighet, trapper og ganger i blokkene eller utenfor naboens vinduer/balkonger.

4. Husbråk/klagetilgang på husbråk

Eventuelle klager på beboere for brudd på husordensreglene, eller annen sjenerende opptreden, kan i første omgang rettes til blokkens styremedlem, om naboen ikke tar direkte klage til etterretning. I alvorlige tilfeller, eller ved gjentagelse, rettes klage til styret. Klagen sendes skriftlig hvis det ikke er behov for øyeblikkelig inngripen. Straffbare forhold, herunder sterkt husbråk og truende atferd, meldes direkte til politiet. Gjentatte grove overtredelser av husordensreglene ansees som alvorlig mislighold og kan føre til at styret igangsetter tvangsfravikelse av eierandelen i borettslaget (se punkt 1 b).

5. Dyrehold

Dyr skal ikke være til sjenanse for andre beboere i oppgangen. Oppleves dyreholdet som forstyrrende kan det sendes skriftlig klage til styret. Det er båndtvang på borettslagets eiendom og det er forbudt med dyr på lekeplass/ballplass. Dyreeiere har ansvar for å passe på at dyrene ikke tilgriser foran innganger eller ved lekeplasser. Avfall fra dyr skal legges i pose og deponeres i søppelkasse. Det er eiers ansvar å vaske etter dyr hvis de skulle tilgrise innendørs. Andelseier er ansvarlig/ erstatningspliktig for skader dyr måtte gjøre på personer/ eiendom. Dersom regler for dyrehold ikke overholdes vil styret gi skriftlig advarsel. Opphører ikke overtredelse etter dette kan styret kreve at dyreholdet opphører. Andelseier plikter å se til at «Lov om dyrevelferd» følges.

6. Insekter og skadedyr

Oppdages insekter/ skadedyr i en leilighet er det viktig at det straks meldes til styret/vaktmester umiddelbart for å få hjelp til en effektiv og forskriftsmessig bekjempelse. Dersom dette ikke følges opp vil styret igangsette utbedring på andelseiers bekostning.Det er ikke tillatt å legge ut mat til dyr på borettslagets område.

7. Bad og kjøkken
Andelseier må påse at kraner til enhver tid skrues godt igjen så de ikke drypper og sørge for at avløpsrør fra vasker, sluk og toalett ikke tilstoppes. Andelseier må rense sluk minst 2 ganger i året. Det anbefales at dusj- og kranhode renses jevnlig. Andelseier plikter å bekoste utbedring av enhver skade som skyldes åpne kraner eller tilstoppede rør. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy må repareres av autorisert rørlegger snarest mulig på andelseiers bekostning. Vaktmester må varsles hvis det oppstår lekkasje på vannrør, og skade grunnet lekkasje, som gjør øyeblikkelig inngripen nødvendig. Uaktsom skade forårsaket av at vann renner over og ned gjennom etasjene, som ikke blir dekket av forsikringsselskapet, skal i sin helhet erstattes av andelseieren som har forårsaket skaden. Oppvask-/vaskemaskiner må kun brukes om disse er forskriftsmessig montert.

Det er ikke tillatt å koble tørketromler eller vifter til avtrekkssystem/ventilasjon borettslaget. På kjøkken er det kun tillat med kjøkkenvifte med kullfilter.

8. Fellesareal

a) Renhold
Andelseier er pliktig til å rydde all forsøpling/ søl som er forårsaket av andelseieren, eller deres besøkende, på alle fellesarealer. Normalt renhold av fellesarealer blir ellers gjort av innleid firma.

b) Trapper/korridorer

Trapper og alle korridorer må i følge brannforskriftene ikke belemres med gjenstander av noen art. Det er ikke tillatt med dørmatte på utsiden av leilighetsdørene eller dekorasjon/utsmykning i korridorene. Utsmykning/ dekorasjon er borettslagets ansvar. Barnevogner, sykler, ski m.m. skal stå i boder/fellesrom avsatt til slik bruk. Motorkjøretøy må ikke settes i kjeller, loft eller sykkelrom. Disse bestemmelsene gjelder også besøkende.

c) Boder
Kjeller- og loftsboder må holdes rene og i orden. Det må ikke lagres sterkluktende og/ eller brannfarlige produkter i bodene. Gasstanker til grill er ikke tillatt å ha i boder, men må oppbevares på balkongen. Det er forbudt å plassere avfall, sekker, kasser o.l. andre steder enn i egen bod.

d) Vaskeriet
Vaskeriet skal kun brukes av borettslagets andelseiere og det er ikke anledning til å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn borettslagets andelseiere. I dette ligger også forbud mot vasking av materiale som brukes til forretningsvirksomhet, som f.eks. mopper. Brukeren plikter å sette seg inn i brukstider og forskrifter for bruksmåter. Det henvises ellers til regler for bruk av vaskeriet.

e) Utvendig montering
Fasaden på bygningene våre er vernet og før utvendig montering av markise, antenner o.l. må styrets skriftlige samtykke innhentes. Dette gjelder også ved utvendig bygningsmessig arbeid, som f.eks. innglassing av balkong, som endrer byggets utvendige utseende. Det er derfor ikke lov med parabol eller noe synlig montert over balkongkanten da dette vil gi en endring av bygningenes utseende. Dersom styret finner at innretninger ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan andelseier pålegges å fjerne disse for egen regning.

f) Ytterdør
Alle ytterdører skal holdes låst hele døgnet. En bør ikke åpne for fremmede som ringer på ytterdøren. Påse at dørtelefonen ligger skikkelig på plass når den ikke benyttes.

g) Lek og opphold
Lek og opphold i oppganger, korridorer og andre lignende fellesareal er ikke tillatt. Eiendommen må ikke tilsøles med tegning/skriving på vegger eller gjerder. Aktiviteter og lek kan foregå på borettslagets utendørs fellesarealer så sant dette ikke medføre fare og ubehageligheter for andre.

h) Utleielokale
Ønsker man å disponere utleielokalet i Bølerlia 8 kan styret kontaktes i styretiden (se punkt 15). Ødeleggelser må erstattes av leietaker. Lokalet leies kun ut til private formål og leies ikke ut i skolens sommerferie.

9. Brannsikkerhet

 • Det er forbudt, og etter brannloven straffbart, å bruke åpen flamme i kjeller/bod. Påse at taklys er slått av og dørene låst når bod/kjeller forlates.
 • Det er forbudt å røyke på innvendige fellesareal.
 • Luken på balkongen i høyblokkene er rømningsvei og må ikke tildekkes. De må til enhver tid kunne åpnes fra balkongen over eller under.
 • Det er forbudt å sende opp fyrverkeri på borettslagets eiendom eller fra balkonger.
 • Andelseier har ansvar for at brannsikringsutstyr i leiligheten fungerer tilfredsstillende og plikter å varsle borettslaget om dette ikke er tilfelle. Andelseier plikter å gi tilgang til boligen sin når styret skal utføre kontroll av brannsikringsutstyr.
 • For utfyllende informasjon om brannsikkerhet, se oppslag om brann/ evakuering ved inngangspartiet.
 • Det henvises ellers til Brann- og redningsetatens retningslinjer for brannsikkerhet.

10. Balkonger

 • Det må ikke henges opp tøy på balkong eller i vinduer slik at det synes fra gangvei eller gate.
 • Banking/risting av tøy, sengeklær, tepper m.m. fra balkong eller vindu er forbudt. Dette er sjenerende for nærliggende leiligheter.
 • Grilling på balkongen er kun tillatt med gass-/ elektrisk grill, men ikke etter mørkets frembrudd.
 • Det er ikke tillatt å kaste noe fra balkongen, da spesielt sigaretter og brannfarlig materiale.
 • Det er ikke tillat å plassere løse gjenstander på balkongkanten.

11. Søppel
Det er kun normalt husholdningsavfall som skal kastes i containerne. Annen type avfall resirkuleres/ kastes etter renovasjonsetatens bestenunelser. Husholdningsavfall skal kildesorteres i fargede poser, jf. bymiljøetatens bestemmelser. Det er 3 typer avfalls-/kildesorteringscontainere i borettslaget; restavfall, papp/papir og glass/hermetikk. Andelseieren er ansvarlig fora sortere søppelet og kaste i rette container. Om containeren er full skal avfall ikke settes ved containeren, men enten kastes i container ved en av de andre blokkene i borettslaget eller tas med tilbake i leiligheten. Blir ikke dette overholdt vil andelseieren bli belastet for bortkjøring av avfallet. Passer avfall ikke åpningen til containeren plikter man å kvitte seg med avfall på forskriftsmessig måte. Stor emballasje, som isopor, innpakning til TV-apparat m.m., skal kjøres bort av andelseier og ikke kastes i containerne. Avfall skal ikke oppbevares i kjeller/boder eller på balkong. Det henvises ellers til Oslo kommunes retningslinjer for kildesortering av avfall.

12. Parkering
Borettslaget har ikke gjesteparkering og gjester henvises til å parkere på gateplan. Det kan parkeres foran innganger til blokkene for av- og pålessing i kortere perioder. Dette forutsetter at det er synlig aktivitet ved/rundt bilen. Hvis man trenger lenger tid for lessing kan vaktmester i forkant kontaktes for parkeringsbevis som hentes dagen før. Parkeringsreglene gjelder også håndverkere.

For permanente parkeringsplasser i borettslaget må det søkes skriftlig til vaktmester. Kun andelseiere har mulig til å søke og benytte parkeringsplasser i borettslaget.

13. Bruksoverlating (framleie)

Bruksoverlating er ikke tillat uten styrets skriftlige samtykke (brl §§ 5-3 flg). Overlating reduserer ikke andelseier plikter overfor borettslaget. Andelseier plikter å gjøre leietaker kjent med borettslagets regler. I tilfelle av vesentlig mislighold fra leietakerens side kan styret i trekke tilbake samtykket til bruksoverlating. Eier må da bringe leieforholdet til opphør. Om leietaker bryter husordensreglene kan dette, i tillegg til at styret krever leietaker utkastet, også medføre advarsel om salgspålegg til eier (se punkt 1 b).

14. Andre bestemmelser

 • Andelseier er pliktig til kun å bruke autoriserte fagfolk.
 • Standardskilt til postkasser må bestilles fra vaktmester før man flytter inn.

15. Styret
Styrets møtetid er informert om på oppslagstavlene i hver blokk. Utenfor denne tiden kan det sendes skriftlig henvendelse til styret som legges i postkassen til vaktmester. Anonyme henvendelser vil ikke bli behandlet. Styrerommet er stengt i skoleferier.Styret plikter å oppdatere husordensreglene jevnlig.

16. Ikrafttreden
Husordensreglene trer i kraft fra det tidspunktet det er gjort kjent for andelseierne.

Oslo, 14. mars 2016