Protokoll

fra ordinær generalforsamling i Bølerskogen Borettslag tirsdag 30.04.2019 kl. 18:00 – Bøler kirke.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak: Som møteleder ble valgt: Knut Sannem

1.2 Valg av sekretær

Vedtak: Som sekretær ble valgt: Knut Sannem

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak: Valgt ble: Liv Mari Nyborg

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Vedtak:

 • Antall fremmøtte med stemmerett: 23
 • Antall fremlagte fullmakter: 6
 • Totalt: 29

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2018

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2018 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2018, som viser et underskudd på kr 390 466,- anbefales godkjent.

Vedtak: Årsregnskapet for 2018 ble gjennomgått.

Vedtak: Godkjent

3. Årsberetning 2018

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsberetning fra styret er frivillig og følger vedlagt. Årsberetningen tas til etterretning.

Vedtak: Rapport fra styret for 2018 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Forslag vedrørende godtgjørelse for siste styreperiode fremlegges på generalforsamlingen.

 Vedtak: Godkjent med kr. 245.000,-

5. Forslag

5.1 Endring av husordensregler. Forslag fra styret

Forslagsstiller: Styret

Vi har store utfordringer rundt oppussing og håndverksfirmaer. Vaktmestere og styret bruker mye tid på å følge opp forsøpling, ulovlig lagring av materiell/søppel, ulovelig parkering, støy utover tillatte tider osv.

Styret foreslår derfor at vi strammer inn reglementet noe rundt dette, samtidig som det kreves noe mere av den enkelte andelseier.

Ny tekst til husordensregler:

 • Alle håndverkere som skal arbeide i leiligheter må, før oppstart av arbeid, kontakte vaktmester for en gjennomgang av hvem, hva og hvordan oppdrages skal gjøres. Det skal samtidig oppgis en kontaktperson fra firmaet som har ansvaret. Dette gjelder alle slags arbeider. Andelseier står juridisk og økonomisk ansvarlig for alt som forårsakes av arbeidene. Vaktmester vil dele ut et skjema med gjeldende regler som må signeres før arbeider starter.
 • Andelseier er pliktig til kun å bruke autoriserte fagfolk.
 • Håndverkerbiler har ikke anledning til å parkere på borettslagets område.
 • Håndverkerbiler er ikke fritatt fra parkeringsbestemmelsene. Rask av- og på-lessing før kjøretøyet parkeres utenfor borettslagets område. Kontrollavgifter fra parkeringsselskapet vil ikke bli annullert.
 • Håndverksarbeider som medfører støy i leiligheten kan utføres på følgende tidspunkter:
  • Hverdager 07:00-19:30
  • Lørdager 10:00-18:00
  • Søn-/merke-/helligdager: Ikke tillatt
 • Ved støyende oppussing skal naboer varsles. Ekstra støyende oppussing som f.eks. pigging av betong skal skje mellom 08:00 (lør 10:00) – 16:00
 • Ved stenging av vann og støyende arbeider over tid skal det berørte naboer varsles i god tid. Senest dagen før. Det bør minimum henges opp lapper på oppslagstavler i inngangsparti/heiser og i gjeldende etasje. Stenging av vann kan kun gjøres mandag-fredag 10:00-14:00. Alle arbeider på borettslagets varmeanlegg skal utføres av borettslagets rørlegger. Dette gjelder også fjerning/bytting av radiatorer.
 • Det er ikke tillatt å hensette søppel noe sted på borettslagets eiendom. I forbindelse med bortkjøring av store mengder må dette lastes direkte i bil/henger, for så å kjøres bort umiddelbart. Det er ikke tillatt med noen form for mellomlagring i oppganger, korridorer, plener osv. Det er ikke tillatt å bruke container eller sekker, slik som iSEKK eller lignende, under noen omstendighet.
 • Alt arbeid skal utføres inne i leilighet. Det er ikke tillat å bruke fellesarealer til kapping, saging, maling eller lignende.
 • Materialer, verktøy og søppel er ikke tillatt å mellomlagre eller hensette i kjellere, korridorer, inngangspartier, trapper eller uteområder.
 • Døren til leiligheten må holdes lukket til en hver tid under oppussing. Dersom brannalarm utløses pga støv eller lignende vil andelseier bli belaste for dette.
 • Oppganger, heiser, inngangspartier og trapper skal holdes rene under oppussing. Fellesområder må vaskes jevnlig under oppussing, dette inkluderer heiser og inngangspartier. Heiser skal tildekkes innvendig før frakting av materialer og søppel. Ved tildekking av heisene skal limrester og lignende fjernes med korrekte midler. Korrekte midler kan opplyses av vaktmester.
 • Eventuelle skader på borettslagets eiendom må rapporteres direkte til vaktmester for utbedring.
 • Borettslaget har stort fokus på HMS. Alle normale regler for arbeider i Norge skal følges ved jobbing på borettslagets område
 • Ved brudd på disse reglene vil alle arbeidere bli bortvist fra borettslaget. Styret vil også kontakte Politi, skattemyndigheter, arbeidstilsyn osv

Forslag til vedtak: Ovennevnte forslag vedtas i borettslagets husordensregler.

Vedtak: Forslaget ble godkjent (mot 1 stemme)

5.2 Styresammensetning.

Forslagsstiller: Jan Holseth, Bølerlia 10

Styreleder og vara velges for 2 år. På lik linje som alle andre i styret. Dette for å beholde kontinuiteten i styret best mulig. Dette vil også gjøre det enklere for styret og jobbe langsiktig med prosjekter uten avbrudd.

Forslaget krever endring i vedtektenes pkt. 7-1 (3) og pkt. 7-1 (5)

Pkt. 7-1 (3)

(3) Styreleder skal velges i særskilt valg hvert år.

Endres til:

(3) Styreleder skal velges i særskilt valg hvert andre år.

Pkt. 7-1 (5)

(5) Varamedlemmene velges hvert år.

Endres til:

(5) Varamedlemmene velges hvert andre år.

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall.

Forslag til vedtak: Ovennevnte forslag vedtas av generalforsamlingen.

Valg vil da bli slik:

År med partall (2020,22,24) velges styremedlem fra Bølerlia 6 og 10 samt 1. vara.

År med oddetall (2019,21,23) velges styreleder, styremedlem Bølerlia 8 og langblokka samt 2. vara.

Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget. Vi har sjekket med Usbl som kan fortelle at det er normalt at styreleder sitter like lenge som styremedlemmer, og at vara kan sitte i 2 år.

Vedtak: Forslag til vedtektsendring ble godkjent (enstemmig).

6. Valg

6.1 Valg av leder

Thomas Laurin Barlien på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Thomas Barlien for 2 år.

6.2 Valg av medlemmer til styret

Trine Øien og Lindis Johansen på valg.

Vedtak:

Valgt ble: Trine Øien for 2 år.

Valgt ble: Lindis Johansen for 2 år.

Valgt ble: Kjetil Hansen for 1 år.

6.3 Valg av varamedlemmer til styret

Vedtak:

Valgt ble: Tormod Midtskog for 2 år.

Valgt ble: Eva Gustavsen for 1 år.

6.4 Valg av valgkomite

Vedtak:

Navn: Karl-Erik Jovin, Tormod Midtskog og Eva Gustavsen

 

 

 

Knut Sannem /sign

Møteleder

Liv Mari Nyborg /sign

Valgt av generalforsamlingen

————————- ————————-