Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i AL Bølerskogen Borettslag 27.04.2021 – 05.05.2021 – Digital generalforsamling via «Min Side» på usbl.no.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Adrian Landro Klinge

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Vedtak:

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valg av eier til å signere protokoll etter møtet, ble iht. kommentar i det digitale møtet fra møteleder v/ Usbl 27.04.2021 kl.09:47, endret fra styreleder Thomas Barlien til styremedlem Lindis Johansen etter avtale med begge parter.

Vedtak:

Valgt ble: Lindis Johansen

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen.

Vedtak:

Antall andeler som har avgitt stemme: 115

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Godkjent

2. Godkjenning av årsregnskap 2020

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020 anbefales godkjent.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2020 ble gjenomgått. Vedtak: Godkjent

3. Årsmelding 2020

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

4. Godtgjørelse til styret

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 258.000,- og at styret foretar fordelingen. Honoraret gjelder for styreperioden 2020-2021 og kostnadsføres i regnskapet for 2021.

Vedtak:

Styrehonorar på kr. 258.000,- ble godkjent

5. Valg

5.1 Valg av leder

Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre i Bølerskogen Borettslag:

Leder:
Stian Nyløkken, Bølerlia 8

  • Benkeforslag (fra Jan Arne Holseth, Marit Moe, Kari-Anne Martinsen og Monica Søderholm): Som styreleder foreslås Thomas Barlien.

Vedtak:

Valgt ble: Stian Nyløkken for 2 år.

5.2 Valg av nestleder

Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre i Bølerskogen Borettslag:

Nestleder:
Trine Øien, Bølerlia 26

  • Denne saken er endret til orienteringssak, og det velges dermed ikke nestleder av generalforsamling. Iht. borettslagets vedtekter pkt. 7-1 (7) velges nestleder av styret ved første styremøte etter generalforsamling. Innstilt kandidat fra valgkomitéen er dermed flyttet fra valg av nestleder til valg av styremedlem etter bekreftelse fra Carl-Erik Jovin i valgkomitéen. Dette oppfyller krav iht. borettslagets vedtekter pkt. 7-1 (2) vedr. antall styremedlemmer.

Vedtak:

Det ble ikke gjennomført valg av nestleder da dette velges internt i styret.

5.3 Valg av medlemmer til styret

Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre i Bølerskogen Borettslag:

Styremedlemmer:
Trine Lise Lyng, Bølerlia 6
Aaste Einbu, Bølerlia 8
Mats Claeson, Bølerlia 10
Trine Øien, Bølerlia 20

  • Trine Øien er flyttet fra valg av nestleder til valg av styremedlem. Se sak 5.2.
  • Benkeforslag (fra Jan Arne Holseth, Marit Moe og Kari-Anne Martinsen): Som styremedlem foreslås Lindis Johansen (2 år) og Tom Erlend Berg (1 år).

Vedtak:

Valgt ble: Trine Øien for 2 år
Valgt ble: Trine Lise Lyng for 2 år.
Valgt ble: Aaste Einbu for 2 år.
Valgt ble: Mats Claeson for 2 år

5.4 Valg av varamedlemmer til styret

Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre i Bølerskogen Borettslag:

Varamedlemmer:
Helga Aasan, Bølerlia 8
Kjetil Ree, Bølerlia 8

  • Benkeforslag (fra Kari-Anne Martinsen): Som varamedlem foreslås Marit Moe

Vedtak:

Valgt ble: Helga Aasan for 1 år.
Valgt ble: Kjetil Ree for 1 år.

5.5 Valg av valgkomite

Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre i Bølerskogen Borettslag:

Ny valgkomité:
Helga Aasan
Kjetil Ree

Valgkomiteen bestod av,
Tormod Midtskog, Bølerlia 8
Carl-Erik Jovin, Bølerlia 8

Vedtak:
Valgt ble: Helga Aasan og Kjetil Ree

Protokoll for AL Bølerskogen Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte    Adrian Landro Klinge (sign.)         06.05.2021
Protokollvitne                           Lindis Johansen (sign.)                   06.05.2021