Protokoll

Dato og klokkeslett: 04.04.2017 kl. 18.00

Sted: Bøler kirke

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Bølerskogen Borettslag

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: Daniel Jensen

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Daniel Jensen

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Valgt ble: Annette Garthaus

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 39

Antall fremlagte fullmakter: 16

Totalt: 55

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Enstemmig godkjent

 

Protokolltilførsel:

Sak 4.1 ble behandlet før sak 2.

2. Godkjenning av årsoppgjøret

2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Enstemmig godkjent

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016

Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Enstemmig godkjent

3. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode

Styrets forslag ble presentert under møtet med kr 466.000,-

Benkeforslag fra Solveig Rossebø:

Styrets honorar består fra fjoråret med kr 233.000,-

Vedtak: Styrets forslag med kr 466.000,- vedtatt med 34 stemmer for.
(Det var 18 stemmer for benkeforslaget på 233.000,-)

4. Andre saker

4.1 Skriftlig avstemning

Forslaget er meldt inn av Annette Garthus, Bølerlia 10

Saksfremlegg:

Det foreslås at forrige generalforsamlings bestemmelse om skriftlig avstemming endres til at skriftlig avstemming kun gjennomføres der det blir bedt om av forslagsstiller, fremmøtte beboere eller styret. Møteleder plikter å stille spørsmål om dette for hvert forslag det skal stemmes over.

Styrets innstilling:

Styret støtter forslaget. Fjorårets møte viste at det tok ekstremt langt tid med skriftlig avstemming på alt.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 34 stemmer FOR og 18 stemmer MOT

4.2 Styresammensetning

Forslaget er meldt inn av Annette Garthus, Bølerlia 10

Saksfremlegg

Følgende endring for styret foreslås, da med endring i vedtekter hvis dette er nødvendig:

  1. Antall faste medlemmer endres til 4 faste representanter
  2. Antall vara endres til 1 representant
  3. Styreleder velges for 2 år, da motsatt år av nestleder, for å sikre kontinuitet for pågående arbeid/prosjekter borettslaget måtte ha.

Forslaget blir stilt for å effektivisere styrearbeidet og lette valgkomiteens arbeid.

Styrets innstilling

Styret støtter forslaget, men ønsker 2 stk varamedlemmer. Ved å justere ned antallet styremedlemmer og varaer åpner det for å ha med varamedlemmer på styremøte. Varamedlemmer vil få møterett, men ikke stemmerett. Styret støtter også forslaget med styreleder i 2 år.

Saken ble trukket, men styrets forslag ble stående som et forslag til vedtak.

Benkeforslag fra Stein Måreng ble levert og ligger vedlagt protokollen.

Styrets innstilling ble satt opp mot benkeforslaget, og benkeforslaget ble vedtatt med 31 mot 20 stemmer.

Vedtektsendring må inn med 2/3 flertall

Vedtak: Endringen i vedtekter beskrevet i benkeforslaget ble vedtatt med 49 stemmer for og 2 mot (2/3 flertall)

4.3 Sikring av bodområder i kjeller

Forslaget er meldt inn av Annette Garthus, Bølerlia 10

Saksfremlegg

Da det til stadighet skjer at bodene i kjelleren brytes opp og verdier stjeles fra bodområdet/bodområdene foreslås følgende:

  1. Bodområder på kjellernivå og dens verdier sikres ved kameraovervåking
  2. Boder på kjellernivå oppjusteres med dører/rammer av stål slik at de er mer motstandsdyktige mot innbrudd, og slik at innsyn forhindres
Styrets innstilling

Vedrørende styrking av hver enkelt bod foreslår styret at hver enkelt beboer som ønsker dette må bekoste dette selv.

Vedrørende kameraovervåkning kan styret akseptere at bodene i høyblokkene sikres med kameraovervåkning. Her finnes det allerede infrastruktur til å gjøre dette, så en installasjon vil ikke bli spesielt kostnadskrevende.

I bodene i lavblokk ønsker ikke styret kameraovervåkning, fordi dette vil bli veldig kostbart å installere. Det er heller ikke her det er problemer med innbrudd i bodområdene.

Nytt forslag fra styret: Vedtak om kameraovervåkning i forslag 1 gjelder kun for høyblokkene.

Vedtak: Forslag 1 ble vedtatt med 37 stemmer for, og det var flertall for styrets forslag om at vedtaket kun gjelder for høyblokkene.

Forslag 2 falt med 4 stemmer for og ca. 40 stemmer mot

4.4 Parkering for el-biler

Forslaget er meldt inn av Barbara Bielicka, Bølerlia 10

Saksfremlegg

Det antas at flere av beboerne allerede har – eller etter hvert vil få – behov for en biloppstillingsplass tilpasset elbil. Myndighetene arbeider kontinuerlig for å få flest mulig – ikke minst i byområder/tettbygd strøk – til å gå over på billøsninger med alternativ drift som elektrisitet eller kombiløsninger. Det kan være viktig å være i forkant på dette, og dessuten i alles interesse med FELLES OG ENHETLIG LØSNING for dette i hele parkeringsanlegget, ikke minst med tanke på kvalitet og pris

Vi antar det allerede fins bestemmelser, forskrifter eller retningslinjer for hvordan slike plasser skal eller kan opparbeides i borettslag som vårt, OG at slike i nærområdet kan besøkes for å se og de høre alternative løsninger som er valgt, og hvorfor.

Forslag til vedtak

Styret – eller et utvalg nedsatt av styret – utreder BEHOVET for elbilplasser i borettslaget med tanke på nåtid og framtid, ETABLERING av disse i parkeringsområde eller garasje og vurderer ALTERNATIVER for tekniske løsninger, finansiering og rettferdig fordeling av utgiftene til dette.

Dette bør skje innen en FRIST – f. eks. før sommerferien – og legges så fram på ekstraordinært årsmøte snarest mulig deretter.

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget. Garasjene må holdes utenfor dette møtet da de er en egen organisasjon.

Vedrørende uteplasser: Styret har sjekket litt rundt med bla USBL. Borettslaget har pr dags dato ingen plikt til å opprette el-bilplasser. Et borettslag på Ulsrud brukte ca 100 000,- pr plass ved etablering. Oslo kommune kan gi tilskudd på 10 000,-, men de krever da at plassene er tilgjengelig for allmenheten. Med andre ord så må vi bruke veldig mye penger på plasser som skal være tilgjengelig for alle som kjører el-bil her på Bøler.

Dette vil pr i dag bli alt for dyrt for de få el-bilene vi har i borettslaget. Styret foreslår heller at hver enkelt kan koste dette selv til sin egen p-plass eller benytte seg av de offentlig plassene som er opprettet rundt i bydelen.

I tillegg til dette er det allerede i dag har alt for få p-plasser og dermed svært lange ventelister på parkeringsplasser i borettslaget. Styret ønsker derfor ikke å gjøre om noen av plassene, slik at de blir forbeholdt elbiler.

Vedtak: Forslaget falt med 0 stemmer for og minst 1 stemme mot.

4.5 Bytte av revisor

Usbl har fremforhandlet en rammeavtale med revisjonsfirmaet KPMG som kan tilby revisjon til vårt boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for kvalitetssikring av regnskapene, samt forutsigbare og konkurransedyktige priser. Styret anbefaler å bytte til Usbls prefererte revisor, KPMG.

Styrets innstilling: Generalforsamlingen vedtar bytte av revisjonsfirma til KPMG.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5. Valg

Følgende styremedlemmer stod på valg: Thomas Barlien, Ronny Løset.

5.1 Valg av leder

Valgt ble: Thomas Barlien for 1 år

5.2 Valg av styremedlemmer

3 personer stilte til valg:

Lindis Johansen 16 stemmer
Gaute Bech 19 stemmer
Ketil Ree 14 stemmer

De to med flest stemmer ble satt opp mot hverandre, som bestemt før avstemningen:

Gaute Bech 25 stemmer
Lindis Johansen 25 stemmer

Lindis Johansen vant loddtrekningen.

Valgt ble: Lindis Johansen for 2 år.

5.3 Valg av varamedlemmer

Ingen ble valgt

5.4 Valg av valgkomité

Navn: Oddbjørn Aarsbog, Gaute Bech, Solveig Rossebø, Jan Holseth, Leif Trøhagen.

 

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Navn:                                            Adresse:

Leder: Thomas Barlien             Bølerlia 10, 0691 OSLO

Medlem: Tom Erlend Berg       Bølerlia 6, 0691 OSLO

Medlem: Trine Øien                 Bølerlia 20, 0691 OSLO

Medlem: Mihrican Tikir            Bølerlia 8, 0691 OSLO

Medlem: Lindis Johansen       Bølerlia 8, 0691 OSLO 1.

Vara: Gaute Bech                     Bølerlia 8, 0691 OSLO 2.

Vara: Monica Søderholm         Bølerlia 10, 0691 OSLO

Vara: Lise Aasland Ursin         Bølerlia 6, 0691 OSLO

 

Daniel Jensen /s/                                                                         Annette Garthaus /s/

____________________                                                         ________________________

Møteleder                                                                                 Valgt av generalforsamlingen

 

Benkeforslag til forslag 4.2 fra Annette Garthus om sTyresammensetning.

Fremsatt på generalforsamlingen av Stein Måreng, leil. 2417, Bølerlia 8.

 

Forslag til ny tekst i vedtektenes pkt 7-1 Styret.

 

Styret velges av generalforsamlingen.

Styret skal bestå av styreleder, fire styremedlemmer (styremedlem 1-4) og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge (vara 1 og 2).

Styreleder velges i særskilt valg hvert år.

Styremedlemmene velges for 2 år. Styremedlem 1 og 3 velges på ulike årstall. Styremedlem 2 og 4 velges på like årstall. Fortrinnsvis skal alle 4 blokker ha et styremedlem.

Varamedlemmene velges hvert år.

Varamedlem 1 har møterett på alle styremøter med tale- og forslagsrett. Vara har bare stemmerett hvis det er nødvendig for at styret skal være beslutningsdyktig.

På første styremøte etter generalforsamlingen skal styret velge nestleder og sekretær. Sekretæren har ansvar for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Det foretas loddtrekning av et styremedlem som skal forestå anvisning av utbetalinger sammen med styreleder (retningslinjer for styrearbeid pkt 8).

Dersom styremedlemmer fratrer i perioden rykker vara inn i prioritert rekkefølge inntil neste valg.