Et nytt styre har startet arbeidet

 I starten av mai ble det avholdt en digital generalforsamling i borettslaget, der det ble valgt ny styreleder og nye styremedlemmer. Ny leder ble Stian Nyløkken (Bølerlia 8).

 Det nye styret hadde konstituerende styremøte den 11. mai. Her ble Trine Øien (Bølerlia 20) valgt til nestleder, mens Aaste Einbu (Bølerlia 8) ble valgt til sekretær. Kontaktinfo for alle i styret finnes her: http://bolerskogenborettslag.no/om-bolerskogen-brl/styret/. Siden vi ikke fikk sett hverandre på en fysisk generalforsamling kan det hende det er mange som bor her som ikke kjenner oss så godt, så vi vil derfor snart oppdatere styreoversikten med bilder og litt mer om hvert styremedlem, så det blir lettere å vite hvem vi er.

Under det konstituerende styremøtet var også forrige styreleder Thomas Barlien innom for å orientere det nye styret om pågående og fremtidige prosjekter i borettslaget, slik at man fikk en kunnskapsoverføring om disse. Det nye styret benyttet anledningen til å takke Thomas og de andre i det avgående styret for innsatsen igjennom mange år.

Transparens og bedre kommunikasjon med andelseiere/beboere

 En av de viktigste sakene for det nye styret er å gjøre det lettere for andelseiere og beboere å se hva styret arbeider med, samt at alle som bor her ved behov skal kunne komme i kontakt med riktig person i styret. Det å bygge opp og gjennomføre en ny kommunikasjonsstrategi må gjøres stegvis, og styret diskuterer fortløpende hva vi kan gjøre for å oppnå dette.

 I første omgang tenker vi å sende ut et nyhetsbrev fra styret ca. én gang i måneden, der vi oppsummerer de viktigste sakene styret har arbeidet med. Vi vil også bruke Facebookgruppen For oss som bor i Bølerlia 6–30 (https://www.facebook.com/groups/5340802970/) mer aktivt. Styret tar også gjerne imot tilbakemeldinger om hvordan du som beboer helst ønsker informasjon fra oss.

Fyranlegget

 Borettslaget har et felles fyranlegg som står for oppvarming av varmtvann til dusj/bad og til radiatorene. Dette fyranlegget nærmer seg slutten av sin forventede levetid, og det må dermed skiftes ut i sin helhet. Av alle sakene som omhandler bygningsmassen vår er denne den høyest prioriterte.

 Kostnaden ved å skifte ut anlegget er antatt å være betydelig, og det er derfor viktig å planlegge det godt for å sikre god kostnadskontroll. Styret arbeider sammen med USBL for å sette i gang et forprosjekt for å utrede rammene for byttingen av fyranlegget.

Lading av elbiler

 Forrige styre har vært i kontakt med to forskjellige leverandører som kan stå for utbygging og drift av ladepunkter for elbil på parkeringsplassene våre. Det ble imidlertid ikke underskrevet noen kontrakt, og det nye styret jobber derfor fortsatt med de mulige leverandørene for å bestemme antallet plasser som skal bygges ut og kostnadene ved dette.

 Når styret i nær fremtid velger én av disse leverandørene vil man ta hensyn både til totalkostnaden for oss som borettslag, og månedskostnaden for de leietakerne som velger å bruke lademulighetene.

 Det forventes at det praktiske arbeidet med utbyggingen kan komme i gang relativt raskt etter at vi har valgt leverandør.

Fasadene i høyblokkene

 Murpussen begynner å bli problematisk, spesielt på baksidene av blokkene og kanskje aller mest i Bølerlia 6. Murpussen har falt av noen steder, og fasadene må derfor snart utbedres.

 Hele borettslaget er vernet på Byantikvaren i Oslo sin «gule liste» (https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=gulliste#603315,6639414,6.273333333333332 ) , og det er dermed slik at alle inngrep først må avklares med Oslo kommune. Styret har tatt kontakt med de relevante offentlige etater for å høre om vi kan få hjelp med dette.